Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Nalevingsstatus

Deze website beantwoordt gedeeltelijk aan de hieronder beschreven toegankelijkheidseisen, omdat niet aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan en de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

1.1.1.1De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):

Het is voor ons onmogelijk om alle bestaande documenten met betrekking tot de wetgevende aspecten in PDF-formaat toegankelijk te maken.   

Onevenredige last

De wetgevende documenten zijn achterhaald en andere zullen nog tot stand komen.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving.

Wetgevingsteksten in de onderdelen:

  • Reglementering
  • Onze beheersovereenkomsten

Indien beschikbaar hebben we links aangemaakt naar de website van het Belgisch Staatsblad.

Voorbereiding van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd opgesteld op 05/10/2020.

De BGHM streeft ernaar haar website toegankelijk te maken.   

De website beantwoordt gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.  Sommige documenten in PDF-formaat voldoen niet aan de toegankelijkheidsnormen.

De verklaring is voor het laatst herzien op 05/10/2020.

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website?

Stuur ons dan een e-mail naar webmaster@bghm.brussels of comm@bghm.brussels.

Handhavingsprocedure

De redactie van de website zorgt ervoor dat de gepubliceerde inhoud voldoet aan de toegankelijkheidsnormen.

Verbeteringsplan

  • Wij zijn een samenwerking aangegaan met Anysurfer, opdat onze website zou beantwoorden aan de toegankelijkheidscriteria;  
  • De cel Communicatie ziet er samen met de webmaster op toe dat de website aan de criteria voldoet;  
  • De bijdragers hebben bewustmakingsopleidingen gevolgd rond toegankelijkheid en hoe inhoud toegankelijk maken.