Ambitie

In een context van milieu-, klimaat- en gezondheidscrisissen zal het project voor voorbeeldigheid zorgen op alle punten betreffende duurzame inrichting van de locatie – meer bepaald wat wateren energiebeheer betreft, materiaalkeuze, circulariteit, geluidsisolatie van de gebouwen, enz. Het is de bedoeling er een model-ecowijk van de 21e eeuw van te maken.

Deze ontwikkeling zal bijdragen tot het oplossen van het tekort aan woningen voor bescheiden inkomens in het Brussels Gewest. Het project zal ook zorgen voor de dimensies van gemeenschapsleven dat openstaat voor de omliggende wijken in een geest van ontsluiting van het gewestelijke huisvestingsbeleid.

Het project wordt ontwikkeld op het terrein van 9,3 ha. De ontwikkeling is verdeeld in twee zones: een Zone 1 "Wonen" (5,0 ha) en een Zone 2 "Gemeenschapsleven" (4,3 ha) .

Zone 1, bestemd voor wonen

Een eerste zone van 5 hectare zal worden bestemd voor huisvesting (zone 1): hier zullen 200 woningen worden gebouwd, waarvan 120 sociale woningen die worden beheerd door de OVM Aan de Rand van het Zoniënwoud en 80 koopwoningen voor middeninkomens die door citydev.brussels worden ontwikkeld. Deze nieuwe wijk zal ook uitgerust worden met een buurtvoorziening van collectief belang - namelijk een crèche en een buurthuis.

Het project is een eigentijdse herinterpretatie van het tuinwijkconcept, met eengezinswoningen met aparte ingangen, maar ook met 3 appartementsgebouwen (maximum benedenverdieping+3) aan de ingang van de site met een groene omgeving en groendaken. Deze specifieke typologie sluit aan bij de uitbreiding van de aangrenzende tuinwijk "Oude Wijk van Mooi-Bos".

Het bestaande Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) zal niet worden gewijzigd. De woningen zullen worden ontwikkeld binnen het bestaande stedenbouwkundig kader en zullen geïnspireerd zijn op de voorstellen uit het masterplan 2017, met inachtneming van de strengste ecologische en energienormen.

De dichtheid van deze nieuwe wijk zal overeenstemmen met de dichtheid van de aangrenzende wijken (Mooi-Bos en Sint-Aleidis).

Zone 2, bestemd voor gemeenschapsleven

Drie zones van in totaal 4,31 hectare - d.w.z. bijna de helft van de site - zullen worden bestemd voor groene ruimten en collectieve voorzieningen.

Zone 2.1 voorziet in de ontwikkeling van een sector die gewijd is aan het “gemeenschapsleven”. Het doel is om er activiteiten te ontwikkelen die uitwisselingen en ontmoetingen bevorderen:

  • culturele projecten of projecten rond sociale cohesie,
  • pedagogische stadslandbouwprojecten en/of voedselverwerkings- en voedselverdelingsprojecten (solidariteitsmarkt, sociale kruidenierswinkel, sociaal restaurant, enz.),
  • trajecten voor socio-professionele inschakeling;
  • enz.

Na 15 jaar zal de werking van deze activiteiten worden geëvalueerd, waarna de gemeente een prioritaire aankoopoptie zal genieten op dit gedeelte van de site tegen de door het Comité tot aankoop van onroerende goederen geraamde prijs. Het Gewest zal vervolgens, via de Regie, ook beschikken over een aankoopoptie. Indien geen van beide opties wordt uitgeoefend, zal de BGHM deze site aan het Gewest kunnen verkopen om de sociale huisvestingssector te vergoeden voor de terreinen die hij bezit, maar die niet gebruikt worden voor de ontwikkeling van woningen. Op die manier kunnen deze middelen dus opnieuw geïnvesteerd worden in andere projecten.

Zone 2.2 is een zone die niet bebouwd mag worden (non aedificandi-zone). Deze ontwikkeling ervan zal worden bepaald in aanvulling op zone 1 en zone 2.1

In zone 2.3 zullen de gezins- en moestuinen op de helling langs de site, behouden blijven. De gemeente zal zorgen voor overleg met de beheerders van deze tuinen en moestuinen.

Een wateroppervlak op het laagste punt van de site, langs de Witte Vrouwenlaan, zal zorgen voor de waterhuishouding in geval van hevige regenval.